Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtayın çözümü

Yüksek Mahkeme uygulamasında saç ekimi işlemlerinde hekim ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle saç ekimi ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar da eser sözleşmesinin kurallarına göre çözümlenmektedir. Eser sözleşmesinde amaç bir “eser” meydana getirmektir. Bu işlem karşılığında işsahibi de (somut olguda saç ekimi yaptıran) eseri meydana getirene (somut olguda hekim), yani yükleniciye, bir bedel ödeyecektir.

Tıbbi uygulamalar arasında estetik ameliyatlar, vücuttan dövmenin silinmesi, diş protezi gibi tıbbi hizmetler için de eser sözleşmesinin mevcut olduğu kabul edilmektedir. Eser sözleşmesinde de taraflar meydana getirilecek eserin bedelini serbestçe belirleyebilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Sanılanın aksine Türk Tabipleri Birliği tarifesi de asgari bir tarife değil fakat rehber tarifedir.

Ancak taraflar, (saç ekimi konusunda önceden) bir bedel üzerinde anlaşamazlarsa ve bu konuda taraflar arasında uyuşmazlık çıkarsa işlemin bedeli nasıl belirlenmelidir? Bu husus da Kanunda çözümlenmiştir.

Türk Borçlar Kanununa göre eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse, bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenecektir. Bir diğer anlatımla bedel mahalli piyasa rayicine göre belirlenir. Mahalli rayiç ise Mahkeme tarafından bir bilirkişi marifetiyle araştırılır.

Eser sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklara bakan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi de bu yönde karar vermektedir. Nitekim bu hususta saç ekimi yapılan kişiye karşı hekim tarafından yapılan iş bedelinin tahsili için yürütülen ilâmsız icra takibine itirazın iptâli davasında verilen karar da bu yönde olmuştur.