Yazılar

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı. Diğer sağlık meslekleri mensupları sigorta kapsamına alınmadı. Bu sigorta kapsamında sağlanan teminatlar ise zaman içinde değişikliğe uğradı. Bu yazımızda malpraktis sigortalarında sağlanan teminatın kapsamı ve azami sınırları ele alınmıştır.

Vücutta yabancı cisim unutulması olgularında Yargıtayın yaklaşımı

Ameliyat sırasında vücutta yabancı cisim unutulması olgularında ameliyatı yapan hekimin kusurlu olup olmayacağı konusu sürekli tartışılmaktadır. Bu konuda Adli Tıp Kurumunun operasyon sırasında batında cerrahi alet unutulmasını ağır hizmet kusuru niteliğinde gören raporları mevcuttur.

Koroner by-pass sonrasında gelişen görme kaybına ilişkin malpraktis davası

Anayasa Mahkemesi’nin tıp uygulamalarına ilişkin kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Nitekim bugün yeni bir karar daha yayınlandı. Bu olgu koroner arter hastalığı bulunan bir hastaya uygulanan koroner by-pass ameliyatı sonrasında gelişen retinal arter oklüzyonuna ilişkindi.

Kamu sağlık çalışanlarına karşı doğrudan tazminat davası açılması mümkün mü?

Anayasanın 125 inci maddesinde “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Bu çok önemli anayasal ilke ile kişiler, sadece yurttaşlar değil, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemleri karşısında korunmaktadır.